Hasta Hakları

KURUMSAL BİLGİLER

1. HİZMETLERDEN GENEL OLARAK FAYDALANMA HAKKI:
Sağlık kuruluşlarına başvuran her birey,dil, ırk,inanç, cinsiyet, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir. 

 
2. BİLGİLENDİRİLME VE BİLGİ İSTEME HAKKI:
Hastalar, kendileri veya yasal varisleri kanalı ile, tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin bilgi alma, kendisine ilişkin tanı ve tedavilerine ilişkin belgeleri görme ve edinme hakkına sahiptir. Hastalar arzu ettikleri taktirde koruyucu sağlık hizmetleri konusunda hekimlerden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptirler. 
 
3. SAĞLIK KURULUŞUNU VE PERSONELİNİ SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI:
Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

4. MÜRACAT ŞİKAYET VE DAVA AÇMA HAKKI:
Hastanın şikayetlerinin dikkate alınarak, şikayet mekanizmasının başlatılması gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ve sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.

5. DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİRME HAKKI:
Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

6.TEDAVİYİ REDDETME, DURDURMA VE RIZA/ONAM HAKKI:
Hasta, tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığının seyri, teşhis ve uygulanacak tedavi yöntemleri, tedavinin faydaları ve muhtemel riskleri varsa alternatif tedavileri konusunda bilgilendirilme ve rızasının alınma hakkına sahiptir.
Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurulmasını isteme hakkına sahiptir. 
 
7. SAYGINLIK GÖRME VE RAHATLIK HAKKI:
Hasta, her zaman her türlü koşulda, bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir. 
 
8. MAHREMİYET ( GİZLİLİK) HAKKI:
Hastalar, hekimleriyle görüşme ve muayene edilme aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir. Kuruluşlara başvuran bireylerin kuruluşlara verdiği tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümden sonra da gizli kalacak biçimde korunur. Bu bilgiler hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili merciye açıklanır. Hastalar, tanı ve tedavilerinin her aşamasında, kendilerine ait dosyalara ve kopya alma hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez. 
 
GÜVENLİK HAKKI
Hastaların sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme “HAKKI VARDIR.” 

HASTA OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ
Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme, Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme, Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma, Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme, İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme, Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama, Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.

service

Cerrahi Operasyonlar

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

service

Ortodonti Tedavisi

Diş Teli, Braket

service

Pedodonti İşlemleri

Çocuk Diş Hekimliği

service

Endodonti İşlemleri

Kanal Tedavisi, Çürük, İmplant